LEKTION 21


MOTAHIRAT (2)


I en tidigare lektion har vi beskrivit sju Motahirat. De återstående fem förklaras nedan.

8. TABA-IAT betyder "att följa". Följande rengörs av detta:

 1. När ett Kafir blir muslim, blir hans minderåriga barn automatiskt renade.

 2. Om en brunn blir Najis och den töms på vatten tills den blivit ren, blir brunnens vägg, rep och hink automatiskt rena.

 3. Våra händer blir orena när vi tvättar ett föremål som är Najis. Men våra händer blir automatiskt rena när föremålet blivit rent.

 4. Om ett vin förvandlas till vinäger och således blir rent, blir det kärl i vilket vinet förvarats automatiskt rent.

 5. En träplanka eller betongplatta på vilket en muslims lik tvättats, jämte det tygstycke som täckt likets intima kroppsdelar, samt den tvättandes händer, blir rena när Ghusl-e-Majit slutförts.


9. ZAWAL-E-AIN:

Om det finns något Najasat på ett djurs kropp, blir kroppen ren i samband med att Najasat avlägsnas eller suddas bort från djurkroppen. Likaledes blir en människas inre delar, t ex munnen och magen, rena i samband med att Najasat avlägsnas. Ögonlock, läppar och tandproteser omfattas dock ej av denna regel.


10. ISTIBRA:

Urin och avföring från ett djur som äter människans avfall är Najis. Istibra är det enda sättet att åstadkomma dess Taharat, d v s att hindra det från Najis-ätandet tills en viss tidsperiod har förflutit. Tidsperioden är 40 dagar för en kamel, 30 dagar för nötkreatur, 10 dagar för får och gett, 5 eller 7 dagar för en anka och 3 dagar för en höna.


11. GHAIBAT-E-MUSLIM:

Om ett klädesplagg eller ägodelar till en muslim, som är en sträng anhängare av Sharia, blir Najis, och muslimen försvinner ur ditt sikte tillräckligt länge för att uträtta reningen, och sedan återkommer med klädesplagget på sig under t ex Namaz, måste du utgå ifrån att han renat klädesplagget. Annars skulle han inte använt det under Namaz. Detta kallas "Ghaibat-e-Muslim" vilket betyder "en muslims bortovaro".


12. AVRINNING AV BLOD:

När ett Halal-djur slaktas enligt Sharias regler och djurets blod rinner ut i en mängd som är normal för djurarten blir blodet som är kvar i djuret Tahir (rent). Men det blod som förblir i kroppsorgan som är Haram (t ex mjälten, urinblåsan o s v) måste undvikas.

LEKTION 22


TOALETTBESÖK


Följande bör observeras vid toalettbesök:

 1. Den plats, där man tömmer blåsan eller tarmen, måste vara skyddad så att ingen kan få syn på Dina intima kroppsdelar.

 2. Det är Haram att tömma blåsan eller tarmen på följande platser:

 3. (a) på tomt tillhörande annan person utan dennes medgivande;

  (b) på plats som är Wakf för viss grupp - för en person som inte tillhör denna grupp;

  (c) på en Momins grav och på plats som är helig enligt islam, såsom en moské, Imambada o s v.

 4. Det är Haram att vara vänd mot Kibla eller att ha ryggen vänd mot Kibla medan man kissar eller bajsar.

 5. När man kissat färdigt måste berörd kroppsdel tvättas två gånger (tre är bättre) med vatten.

 6. När man bajsat färdigt måste berörd kroppsdel tvättas med vatten eller, alternativt, med tyg, papper eller lera, under förutsättningen att tyget, papperet eller leran är Tahir och torrt. Det är Wajib att utnyttja tre olika stycken, även om kroppsdelen dessförinnan blir ren. Om kroppsdelen inte blir ren efter utnyttjandet av tre stycken bör ytterligare stycken användas tills kroppsdelen är ren.

 7. Om avföringen även innehåller något annat Najasat (t ex blod) eller om avföringen spridit sig onormalt mycket utanför kroppen, eller om något Najasat kommit i kontakt med berörd kroppsdel, kan kroppen endast rengöras med vatten. Papper o s v kan inte göra den Tahir.

 8. När man bajsat är det bättre att använda vatten till rengöring, även om papper o s v tillåts.

 9. Det är Haram att använda heliga föremål för att tvätta kroppen sedan man bajsat, t ex Khak-e-Shifa eller ett papper på vilket Allahs eller Masomeens namn står.

 10. Man får ej använda ben eller spillning för att rena kroppen sedan man bajsat.

LEKTION 23


WUDHO (Tvagning)

1. När skall Wudho ske? Wudho (tvagning, d v s tvättning) är obligatoriskt för

(1) Namaz
(2) Tawaf-e-Wajib
(3) när Koranens text och text med Allahs och de 14 Masomeens namn vidrörs
(4) Sajdahs och Tashahuds Kaza
(5) för att tvätta en kopia av Koranen som blivit Najis
(6) när Wudho blir Wajib p g a ett Nazr, Ahad eller Kasam.


2. Vad är Wudho? Wudho består av tvagning två gånger och två Masah (vidröring). Wudho betyder således att ansiktet och båda händer tvättas samt att huvudet och fötter vidrörs.

 1. Ansiktets tvagning. Tvagningen av ansiktet börjar vid hårfästet och fortsätter ner till en punkt under hakan och från öra till öra genom att vatten hälls över ansiktet.

 2. Händernas tvagning. Sedan ansiktet tvättas enligt ovan skall man tvätta händerna, först höger handen från en punkt något ovanför armbågen ner till fingerspetsarna. Därefter tvättas vänsterhanden på motsvarande sätt.

 3. Masah (strykning). Sedan ansiktet och händerna tvättats skall man utföra huvudets Masah genom att man stryker högerhandens våta fingrar över ansiktet från mitten av ansiktet upp till hårfästet. Fötternas Masah utföres genom att man först stryker högerhandens våta fingrar över högerfotens tår upp till vristen. Motsvarande procedur tillämpas vid tvagning av vänsterfoten.

 4. Nawakiz-e-Wudho d v s handlingar, vars förrättande kräver Wudho innan en person utför något Ibadat enligt 1 ovan. Dessa kallas Hadat (litet) som tidigare beskrivits.

Således efter (1) tarmtömning (2) urinblåsans tömning (3) gasavgång från tarmen (4) sömn (5) medvetslöshet, berusning och annat som påverkar en människas sinnestillstånd (6) allt som omnämns in Hadat (stort) och (7) Istihaza (för kvinnor).

 

NOT 1: Om en man är säker på att sin Wudho blivit giltigt p g a något av ovannämnda Nawakiz och är osäker på om han därefter uträttat Wudho skall han anta att han inte uträttat Wudho.

NOT 2: Om en man är säker på att han uträttat Wudho och är säker på att han gjort något av ovannämnda Nawakiz men är osäker om Wudho var före eller efter detta, skall han anta att sitt Wudho blivit ogiltigt. Således måste han uträtta Wudho för Ibadat som beskrivits i nr 1 ovan.

NOT 3: Wudho erfordras ej efter Ghusl-e-Janabat.

LEKTION 24


VILLKOREN FÖR WUDHO


Många villkor måste uppfyllas om ett Wudho skall vara korrekt. Några av dessa beskrivs nedan:

 1. Wudho-vattnet måste vara (1) Tahir, (2) Motlak och (3) Muba.

 2. Platsen, där Wudho uträttas, måste vara Muba.

 3. Det kärl, i vilket Wudho-vattnet förvaras, måste vara Muba och får ej vara av silver eller guld.

 4. Tiden måste räcka till för Wudho och Namaz. Detta betyder att om Namaz-tiden är så kort att den inte räcker till om du påbörjar Wudho bör du inte förrätta Wudho. Istället skall du förrätta Tajammum. Men om tiden för Tajammum är samma som tiden för Wudho skall du istället förrätta Wudho.

 5. Ansiktet, händerna och fötterna (som kallas "Wudho-organen") måste vara Tahir vid tidpunkten för Wudho.

 6. Wudho måste uträttas med avsikten enligt Kurbatan Ilallah, d v s att lyda Guds påbud för att nalkas Allah. Om du utför Wudho för att svalka dig eller med någon annan avsikt, blir ditt Wudho Batil (ogiltigt).

 7. Tartib skall upprätthållas. Detta betyder att du måste börja tvagningen med att först tvätta ansikten, sedan högerarmen från armbågen ner till fingrarna, sedan vänsterarmen på motsvarande sätt, sedan Masah för del av huvudet och slutligen fötternas Masah. Det är bättre att börja fötternas Masah med högerfoten och fortsätta till vänsterfoten. Man kan dock utföras Masah på båda fötterna samtidigt.

 8. Muwalat. Detta betyder att man måste uträtta de ovannämnda Wudho-momenten utan mellanliggande avbrott.

 9. Du måste uträtta Wudho utan hjälp. Om du ber någon annan att tvätta ditt ansikte och händer o s v eller att hälla vatten på ditt ansikte eller händer osv. blir ditt Wudho Batil. Men om du inte är i stånd att ensamt utföra Wudho (exempelvis p g a sjukdom) får du be någon annan att hjälpa dig med ditt Wudho.

 10. Utnyttjandet av vattnet får inte medföra svårigheter eller fara.

 11. De av Wudho berörda kroppsdelarna får ej vara täckta med något som förhindrar vattnets kontakt med kroppsdelarna, t ex en ring, olja, nagellack o s v.

 12. Tvagningen måste utföras på föreskrivet sätt. Detta betyder att ansiktet måste tvättas från pannan ner till hakan (och inte tvärtom). Händerna måste tvättas från armbågen ner till fingerspetsarna (och ej tvärtom).

 13. Masah måste utföras med vattnet som är kvar på händerna. Inget annat vatten får tillföras. Kom ihåg att om ditt huvud och fötter redan är våta, blir Masah Batil. Således kommer Wudho att bli ogiltigt. Händerna och fötterna måste därför vara torra före Masah.

Vissa personer häller några droppar vatten på huvudet innan de påbörjar Masah. Detta är helt fel, eftersom huvudet eller håret på så sätt blir vått före Masah. Kom också ihåg att din hand får ej vidröra din panna under Masah. Annars kan pannans vatten blandas med handens vatten. I så fall blir fotens Masah ogiltig. Vissa personer, sedan de tvättat vänsterhanden, gnider högerhanden mot vänsterhanden, såsom vid vanlig tvättning. Detta är fel av två skäl.

 1. Det stör Tartib;
 2. Det tillför vänsterhanden ytterligare vatten så att giltigheten av vänsterfotens Masah blir osäker.

5. Sunnat vid Wudho


Många saker är Mustahab (Sunnat) vid Wudho. Tvåfaldig tvagning av händerna, trefaldig gurgling, trefaldig sköljning av näsborrarna (samtliga före Wudho). Tvåfaldig tvagning av ansiktet och händerna under Wudho o s v.

LEKTION 25


BÖNER


Det finns 12 typer av Wajib Namaz:

          (a) Tre böner:

 1. Böner fem gånger om dagen
  Subh 2 Rakat
  Zuhr 4 Rakat
  Asr 4 Rakat
  Maghrib 3 Rakat
  Isha 4 Rakat
 2. Fredagsbönen (Wajib Takhjiri i Ghaibat-e-Imam);

 3. Ihtiat-bönen. Alla dessa böner hänger ihop med de dagliga bönerna.

  (b) Tre bönetyper som utförs i samband med ett dödsfall:

 4. Majit-bönen

 5. Föräldrarnas Kaza-bön (obligatorisk för den äldste sonen);

 6. Om sonen inte personligen förrättar Kaza-bönen för sina föräldrar, kan han anmoda någon annan att göra det å hans vägnar. Denna kallas Ijara-bönen.

  (c) Tre böner som individen gör obligatoriska:

 7. Nazr-bönen;

 8. Kasam-bönen (ed); samt

 9. Ahd-bönen (löfte till Gud).

  (d) Tre andra böner:

 10. Eedain-bönen (Id-ul-Fitr och Id-ul-Azha);
  (OBS! Detta är inte Wajib i Ghaibat-e-Imam.)

 11. Bönen efter Kabas Wajib Tawaf; samt

 12. Ajat-bönen (vid jordbävning, solförmörkelse o s v).