LEKTION 16


LÄRANS GRENAR (3)


6. JIHAD (Det heliga kriget)
Försvar är utan tvivel samhällslivets viktigaste aspekt. Islam medger försvar av det muslimska samhället genom jihad. Detta betyder att man får utkämpa krig i Allahs namn när detta påbjuds av profeten eller den rådande imamen.

"Strida för Guds sak mot dem som strider mot dig men bli aldrig angripare. Gud älskar förvisso ej angripare". (2:190)


7. AMR-BIL-MAROF
Detta betyder "att påbjuda goda gärningar". Om en person inte fullgör de skyldigheter som Allah föreskrivit, är det vår plikt att leda honom tillbaka till den rätta vägen, d v s om det finns hopp om att han efterkommer våra förmaningar.


8. NAHI-ANIL-MUNKAR
Detta betyder "att förbjuda onda gärningar". Vi bör uppmana varje person som ägnar sig åt gärningar som bannlysts av Allah att avstå från dessa, d v s om det finns hopp om att han efterkommer våra förmaningar.


9. TAWALLA
Detta betyder "att älska och följa de 14 Masomeen" och vara på vänskaplig fot med dessas anhängare.


10. TABARRA
Detta betyder att vi bör "undvika de 14 Masomeens fiender".


IJTIHAD OCH TAKLID


I varje del av livet tvingas vi följa sakkunnigas råd. Vad gäller islamiska lagar måste vi likaledes följa dessa lagars sakkunniga. Dessa sakkunniga kallas "Mujtahid", och efterkommandet av deras beslut kallas "Taqlid". Nedan anges några förutsättningar som bestämmer vårt val av Mujtahid:

Han måste vara:

A- Baligh (d.v.s. vuxen)
B- Aqil (d v s mentalt frisk)
C- En man
D- Levande vid Taklids början
E- Ithna Asheri
F- Adil
G- Mujtahid
H- Alam
I- Inomäktenskaplig
J- En person med gott minne
K- Och ej verksam i världsliga angelägenheter som stör hans lärda verksamhet

Adil betyder en person som inte begår större synder, inte ens oavsiktligt. Och när han begår mindre synder (ej avsiktligt) ångrar han dem omedelbart. Endast en Adl person kan leda bönen, bli godkänd som tillförlitligt vittne och utnämnas till Kadi.

Alam betyder "den mest lärda av alla".

LEKTION 17


NÅGRA FÖRKLARINGAR

Del 1

 1. WAJIB. De religiösa plikter, vars iakttagande ger belöning och vars försummelse ger straff, kallas "Wajib".

 2. SUNNAT. De riter, vars förrättande ger belöning och vars försummelse inte ger straff, kallas "Sunnat" eller "Mustahab".

 3. HARAM. De handlingar, vars förrättande är syndigt och straffbart och vars avstående ger belöning, kallas "Haram".

 4. MAKROO. De handlingar, vars avstående ger belöning och vars förrättande inte är syndigt, kallas "Makrooh".

 5. MUBA. De handlingar, som Sharia tillåter men som varken ger belöning eller straff och som inte är syndiga, kallas "Muba". En annan beteckning för Muba är "Jaez".


Del 2

 1. MUSLIM. En person som tror på Allah, Hans profet och återuppståndelsedagen (Kajamat), som läser upp Kalema samt accepterar Allahs och Hans profets påbud såsom sanna, kallas en "muslim".

 2. MOMIN. En muslim, som tror att Allah är Adl (rättvis) och att de tolv av Allah förordnade imamerna (som nämns i Lektion 3) är den heliga profetens (SAW) enda rättmätiga efterträdare, kallas "Momin" (d.v.s. en trofast eller rättrogen).

 3. KAFIR. Den som inte tror på Gud och Dennes profet eller i Kajamat är en "Kafir" (orättrogen).

 4. MUSHRIK. Den som tror att Allah har en eller flera medarbetare kallas en "Mushrik".

 5. MUNAFIK. Den som utropar sin tro på Allah och dennes profet samt även läser upp Kalema men som innerst inne saknar tro och som innerst inne är fientlig mot dem kallas en "Munafik".

LEKTION 18


NÅGRA FÖRKLARINGAR

Del 3

 1. GHASBI. Detta är något som övertas från andra utan deras medgivande och något som övertas från andra i en normal transaktion utan att övertagaren har för avsikt att betala sakens pris.

 2. MUBA. Detta betyder något som lagenligt övertas från ägaren.

 3. HADAS. De Najasat som förutsätter Nijat (avsikt) för rengöring, t ex det som gör Wudho eller Ghusl nödvändiga. Hadat är av två slag: stort och litet.

 4. HADAS(stort). Det som kräver Ghusl för att bli rent, t ex Janabat, Haiz, Nifas, Istihaza samt Mass-e-Majit.

 5. HABAS (litet). Det som kräver Wudho för att bli rent, t ex att kissa o s v.

 6. KHABAS. De Najasat som inte kräver Nijat för rengöring, t ex som alla de Najasat som beskrivs i Lektion 19.

 7. MUWALAT. Detta betyder att man uträttar något, t ex Wudho, sammanhängande, d v s genomför alla moment i ett skeende utan uppehåll mellan momenten.

 8. TARTIB. Detta betyder att man uträttar ett arbete i den ordning som Sharian föreskriver.


NOT 1. Skillnaden mellan "Hadat" och "Khabat" kan förklaras så här: "Khabat" är externt Najasat. Således behövs inget Nijat för att åstadkomma rengöring. "Hadat" är inte extern utan andlig orenhet. Således krävs avsikt och en andlig insats om rening skall kunna ske.

NOT 2. För att förtydliga Not 1 ytterligare kan vi konstatera att när en person t ex gör toalettbesök förvärvar han båda Najasat-typer, d v s Khabat och Hadat. Khabat är det externa Najasat som han rengör utan något Nijat. Således blir hans kropp Tahir. Men han får ändå inte be, eftersom det andliga Najasat d v s Hadat, inte avlägsnats. Det kommer att avlägsnas då han uträttar Wudho (med Nijat). Då är han andligt i stånd att samtala med Allah.

LEKTION 19


NAJASAT


"Najasat" betyder det som i sig är orent och som genom fysisk kontakt gör andra saker orena. Det finns tio Najasat:

1 & 2 Urin och avföring från levande varelser (utom fåglar), vars kött är Haram och vars blod sprutar ut. T ex ett fårs urin är inte Najis, eftersom fårkött inte är Haram, trots att fårets blod sprutar ut. En orms avföring är inte heller Najis, eftersom ormens blod inte sprutar ut, trots att ormkött är Haram.


NOT. Urin och avföring från djur som äter människans avfall eller som druckit grismjölk är Najis.

3 & 4 Blod och sperma från levande varelser, vars blod sprutar ut, oavsett om de är Halal eller Haram. Således är blod och sperma från en människa Najis; detta gäller även för d:o från nötkreatur.

5 En död kropp tillhörande en varelse, vars blod då varelsen levde sprutar ut. Men det finns vissa förbehåll. De kroppsdelar som är döda under varelsens livstid, t ex hår, naglar, tänder o s v, är ej Najis. En muslims lik är Najis sedan det kallnat och innan det tvättats. Liket är Tahir innan det kallnat. Det blir Tahir efter tvättning. De lemmar som avlägsnas från en levande kropp (t ex vid en operation) betraktas som lik.(Elfenben tas från en död elefant men är ändå inte Najis, eftersom det är en kroppsdel som är dött under djurets livstid. (Du kanske kan komma på några egna exempel.)

6 Hunden.
7 Grisen.
8 Kafir.
9 Rusdrycker.
10 Fukka (lättöl).


NOT. Det svett som utsöndras medan eller sedan varelsen olagligt blivit Junub och svettet från djur som äter människans avfall är inte Najis. Men det är förbjudet att be med sådant svett på kroppen eller kläderna.

LEKTION 20


MOTAHIRAT (1)


"Motahirat" är ett ämne som rengör något som är Najis. Det finns 12 sådana ämnen:

1. Vatten
2. Jord
3. Solen
4. Istihala
5. Intikal
6. Islam
7. Taba-iat
8. Istibra
9. Ghaibat-e-Muslim
10. Zawal-e-Ain
11. Inkilab
12. Normala mängder blod som rinner ur ett lagligen slaktat djur


1. VATTEN

(a) Det finns två vattentyper: Motlak, d v s rent vatten, och Mozaf, d v s vatten som blandats med annat. "Blandat vatten" kan ej rengöra något. Istället blir det orent när det kommer i kontakt med något orent.

(b) Motlak finns i 5 varianter:
(1) Regnvatten
(2) Rinnande vatten
(3) Källvatten
(4) Lugnt vatten, vars mängd är ungefär lika med eller större än ett Kur;
(5) Lugnt vatten, vars mängd är mindre än ett Kur.

Vatten rengör något som är Najis, under förutsättningen att vattnet är

(1) Motlak


(2) Rent
(3) Inte blir Mozaf genom att komma i kontakt med något som är Najasat och
(4) Allt Najasat tvättas bort från föremålet som är Najis.

Regnvatten, rinnande vatten (som havet, floder, bäckar o s v) och källvatten rengör föremål om dessa tvättas en gång sedan Najasat tvättats bort. Men om något blir Najis genom urin måste det tvättas två gånger. Det är faktiskt bättre att tvätta två gånger, även vad gäller andra Najasat.

Kläder bör kramas ur efter varje tvätt.

Lugnt vatten, vars mängd uppgår till ungefär ett Kur eller mer, rengör på samma sätt.

Lugnt vatten kan inte bli orent enbart genom kontakt med Najasat. Det blir dock orent om dess smak, färg eller lukt förändras av denna kontakt.

Ett "Kur" är en vattenmängd på 27 (3x3x3) kubikspann*. Det är dock bättre att utnyttja 42 7/8 (3½x3½x3½) kubikspann.

Lugnt vatten, vars mängd är mindre än ett Kur, blir orent om det kommer i kontakt med ett Najasat. Vid rengöring med rent, lugnt vatten är det bättre att tvätta två gånger sedan Najasat avlägsnats. Att tvätta tre gånger är ännu bättre.

Vatten, vars mängd i vattenledningar inomhus är mindre än ett Kur, behandlas som flodvatten då det är rinnande.

Kärl måste rengöras tre gånger, om man använder mindre än ett Kur vatten, och en gång, om de tvättas i ett Kur eller rinnande vatten.

Om en gris slickar ett kärl måste kärlet tvättas sju gånger, oavsett om vattnet är rinnande eller uppgår till ett Kur eller mindre.

Samma gäller om en råtta dör i ett kärl.

Om en hund slickar ett kärl, måste kärlet noggrant gnidas med ren, våt jord. Sedan all jord sköljts bort skall kärlet tvättas två gånger, om man använder mindre än ett Kur vatten, eller en gång, om man använder ett Kur eller rinnande vatten.

Om ett kärl blir Najis genom kontakt med en rusdryck måste det tvättas tre gånger, oavsett vilken typ av vatten som används.

*Översättarens anmärkning. 1 kubikspann = 729 kubiktum. 27 kubikspann = 19.683 kubiktum, d v s 323 liter. 42 7/8 kubikspann = 31.256 kubiktum, d v s 512 liter).


2. JORD:

Jord rengör sko- eller fotsulorna, dock under 4 förutsättningar:

1. Najasat måste ha förvärvats medan man gått på bar mark;
2. Det avlägsnas genom att man går på bar mark;
3. Jorden är ren;
4. och torr.


NOT: Denna regel gäller ej en stavspets eller en bil/vagns hjul.


3. SOLEN:

Solen rengör föremål som inte kan flyttas, t ex en mur, ett träd, o s v. Om Najasat avlägsnas och platsen eller trädet o s v. är våt(t) och torkas sedan av direkta solstrålar, blir det rent. Om det torkas med varm luft, jämte solens strålar, eller enbart med varm luft, eller av solens indirekta bestrålning, blir det inte rent.


4. ISTIHALA:

Detta betyder "förändring". Om ett Najis-föremål förvandlas (kemiskt) till ett rent föremål, blir föremålet rent. T ex: om en hund efter döden förvandlas till jord, blir jorden ren.


5. INQILAB:

Detta liknar Istihala. Skillnaden är dock att vid Inkilab förändras endast egenskaper, men formen ändras inte helt. T ex: om vin förvandlas till vinäger är det Inkilab. Genom Inkilab blir det rent. Vid Istihala ändras dock formen.


NOT
: Om druvsaft förvandlas till jäsande must, antingen genom självjäsning eller tillsats av jäst, är drickandet därav Haram (förbjudet). Men om en jäsande must uppvärms över eld och tvåtredjedelar kokas bort, är den återstående tredjedelen Halal.


6. INTIQAL:

Bokstavligen betyder detta att "byta plats". Om en mygga suger en människas blod och viss tid förflyter så att blodet blir myggans, blir blodet rent.


7. ISLAM:

En Kafir blir ren sedan han/hon accepterat Islam.