LEKTION 11


SIFATE SALBIJA

Negativa egenskaper finns ej hos Allah, eftersom dessa är under Hans värdighet, kallas "Sifate Salbija". Det finns många sådana, men, i likhet med Sifate Subutija, anges endast åtta nedan.

1. Sharik. Ordet "Sharik" betyder medarbetare eller partner. Till följd av sin gudomlighet har Allah varken medarbetare eller partner.

2. Murakkab. Detta ord betyder "blandad" eller "sammansatt". Allah har ej skapats av något material och består ej av något material. Han kan inte delas, inte ens i fantasin.

3. Makan. Detta betyder "platsen". Allah begränsas ej till viss plats, ty han saknar Jism (kropp).

4. Hulol. Detta betyder "att tränga in i". Ingenting tränger dock in i Allah, och Allah tränger aldrig in i något föremål eller person. Således är "inkarnation" (förkroppsligande) – i vilken form det vara må - helt oförenlig med Allahs gudomlighet.

5. Mahalle Hawadis. Detta betyder "föränderligt". Allah är ju oföränderlig.

6. Mar-i. Detta betyder "synligt". Allah är ju inte synlig. Ingen har sett Honom, ingen ser Honom, ingen kommer någonsin att se Honom, eftersom han saknar kropp.

7. Ihtijat. Detta betyder "beroende" eller "behov". Allah saknar ingen dygd. Således saknar Han intet.

8. Sifate Zaid. Detta betyder "tillkommande kunskaper". Allahs egenskaper är ej skilda från Hans väsen. Till exempel: man säger att Allah är Alim, men detta betyder ej att Hans kunskaper är skilda från Hans väsen. I själva verket har det aldrig funnits en tid då Han var mindre Alim och sedan förvärvade ytterligare kunskaper. Hans kunskaper, Hans nåd, Hans rättvisa och Hans dygder och egenskaper förenas i Hans väsen.

Således framgår det att Allah - enligt Islam - är Guds namn. Han har ovannämnda egenskaper och en egen existens. ALLAH är universums skapare och källan till fulländning. Han saknar några fel.

LEKTION 12


LÄRANS RÖTTER (2)

3. NUBUWAT (Profetskap)

Begreppet "profetskap" utgår ifrån antagandet att Allahs vilja är att alla människor skall följa bestämda lagar, vad gäller sättet att leva och uppföra sig. Därför har Allah skickat sina profeter för att förkunna dessa lagar och förhållningssätt för människan.

Koranen säger:

Inte heller straffar Vi utan att i förväg avsända budbärare för att varna! (17:15)

Det tredje Usol, "Nubuwat", manar till tro till de profeter som Allah från tid till annan utsänder för att vägleda människan. Enligt Islam har Allah skickat totalt 124.000 profeter, varav Adam var den förste. Nuh (Noak), Ibrahim (Abraham), Musa (Moses) och Isa (Jesus) var andra framstående profeter (frid vare över dem alla). Vår profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW) var den siste. Vissa profeter medförde Sharia (lagar för olika områden i livet), andra var blott förmedlare av sina anfäders Sharia.

Eftersom en profets ord skall lydas och hans handlingar skall utgöra vägledning, måste en profet vara ofelbar i sina tankar, ord och handlingar.

Enligt Islam tillkom universum genom Guds vilja och skapades i ett bestämt syfte.

Således står följande i Koranen:

"I himlarnas och jordens skapelse, i nattens och dagens växling, finnes sannerligen tecken för människor som har förstånd och som stående, sittande och liggande bär Allah i sina hjärtan samt funderat över himmelns och jordens uppkomst. "O Herre" säger de. "Du har icke förgäves skapat allt detta". (2:164)

Dessutom anges det bestämda syftet enligt följande:

"Jag har skapat djinnerna och människosläktet enbart för att de skall dyrka mig". (51:56)

De gudomliga profeterna skickades för att förklara Guds vilja.

"Allah har valt Adam och Noak, Abrahams avkomman, Imrans avkomman och avkommans avkomman. Allah är den Hörande och den Allvetande. (2:33-34)

Profeterna tvistade aldrig om det grundläggande. Rent allmänt var profeterna avdelade för specifika samhällen, regioner eller perioder. Muhammed, den sista av Allahs gudomliga budbärare, skickades för att förkunna Guds vilja för hela mänskligheten, såväl då som för all framtid.

Koranen förtäljer:

"Och vi hava icke sänt dig endast som ett barmhärtighetsbevis för all världen". (21:107)

"Jag har skickat dig till hela mänskligheten, för att förkunna, för att varna. Men de flesta människor förstår dock ej".

"Säg: "Människor, jag är Guds apostel för er alla. Han, som herravälde över himlarna och jorden tillhör. Det finns ingen Gud utom Honom! Han ger liv och död. Tro därför på Allah och hans budbärare, Makan-profeten, som tror på Gud och Hans ord. Följ Honom så att ni hamnar på den rätta vägen." (7:158)

Islam är således en fulländad vägledning för människor, av alla klasser, i alla väder, i alla länder.

Den lägger tonvikten på individens rening utifrån några grund- läggande principer: en tro på Allahs enhet och på ett liv efter döden. Så småningom kommer resultatet att bli ett världsomspännande brödraskap och ett samhälle präglat av frid och fred.

LEKTION 13


LÄRANS RÖTTER (3)

4. IMAMAT (Profeten apostlar)

Under sin livstid har profet Muhammed (SAW) ett flertal gånger kungjort, att ansvaret för det muslimska samhällets vägledning efter hans bortgång skulle tillfalla vissa av Allah förordnade personer. Dessa personer kallas "imamer " (profetens apostlar). En imam är profetens ställföreträdare i alla avseenden. Således bör en imam, i likhet med profeten, var ofelbar i tankar, ord och handling.

I Lektion 3 lämnades besked om imamernas namn.

Koranen innehåller flera otvetydiga kommentarer om betydelsen av att man tror på imamerna. T ex:

"Du som tror, lyd Gud och lyd aposteln och dem som äger att bestämma över dig!. Om du tvistar om någonting, så hänskjut det till Gud och aposteln, om du verkligen tror på Gud och den yttersta dagen! Detta är bäst och mest rättvist". (4:59)

"Det är visst Vi som skall uppväcka de döda till liv och anteckna vad de förberett och uträttat, och allting (all befogenhet) har vi förlänat den förtydligande aposteln". (36:12)

"(Och kom ihåg) att Vi en dag (domedagen) skall sammankalla alla människor genom deras imamer (ledare)". ( 17:71)

Vad gäller imamerna har profeten (SAW) även vidhållit följande:

Den som dör utan att dessförinnan erkänner sin tids imam dör en hednings död.

På återuppståndelsedagen kommer varje nation, tillsammans med sin tids imam, att kallas enligt Allahs heliga urkund och Sunnat (profetens tradition)


5. QAJAMAT (återuppståndelse)

Det finns ett liv efter döden. Efter döden kommer varje människa att få den belöning eller den bestraffning som hennes gärning före döden förtjänar. På så sätt kommer de döda att på domedagen uppväckas till liv och sändas till himmeln eller helvete, beroende på värdet av vad de uträttat i livet.

Koranen förtäljer:

"När händelsen (Qajamat) inträffar
kan inget väsen förneka att det händer.
(Många) skall den förnedra,
(många) skall den upphöja.
När jorden skakas av väldiga skalv,
Och bergen smulas sönder
tills de blir som uppvirvlat damm".
56:1-6

Qajamat dagen kommer att vara i 50 000 år, som den heliga koranen förkunnat. På denna dag kommer solen dala lågt på himmeln och jorden att glöda som het koppar.

LEKTION 14


LÄRANS GRENAR (1)

Bokstavligen betyder "Furo-e-Deen" "religionens grenar", d v s den "praxis" som kompletterar islams "grundpelare" (se sidan 4). Många moment ingår i denna praxis, men barn brukar undervisas i endast sex till tio. Momenten förklaras nedan.


1. SALAT (bönen)
Bönen fem gånger om dagen och de övriga elva böner, som beskrivs i ett annat kapitel, är obligatorisk och skall förrättas på föreskrivet sätt.

Bönen är obligatorisk för alla vuxna (Baligh). Vid fullgörandet av religiösa plikter anses en pojke vara vuxen då han avslutat sitt femtonde levnadsår; en flicka anses vara vuxen då hon avslutat sitt nionde levnadsår.

På ett flertal ställen har Koranen uppmanat muslimer att uppfylla böneplikten (Ikamas Salat):

"Jag är förvisso Gud;; det finns ingen Gud utom Jag. Dyrka mig alltså, och förrätta bönen till min åminnelse". (20:14)

"Läs upp vad som uppenbarats för dig av Skriften och förrätta bönen. Bönen håller dig förvisso fjärran från skändligheter och otillbörlighet. Ja, Allah vet vad du företar dig". (29:45)

"Käre son, förrätta bönen. Påbjud det tillbörliga och förbjuda det otillbörliga. Acceptera tåligt det som händer dig. Detta är förvisso i sin ordning". (31:17)


2. SAUM (fastan)
Fastan är obligatorisk för varje vuxen muslimsk man eller kvinna under hela Ramadan-månaden varje år. Fastan varar från solens sanna uppgång till solnedgången. Under fastan får man ej röka, inta föda eller dryck eller utföra vissa andra handlingar. Koranen förtäljer följande härom:

Du som tror, det har föreskrivits dig att fasta, likaväl som det föreskrivits dem som levat före dig, så att du skall öva självbehärskning.

Alla som under denna månad är tillstädes måste iaktta fastan. (2:185)

LEKTION 15


LÄRANS GRENAR (2)

3. HAJJ (vallfärden)
Varje muslims plikt är att en gång i livet företa en resa till Mekka, en vallfärd som är obligatorisk när en person har pengar, som räcker till såväl hemfärden som familjens uppehåll, samt möjlighet att uppfylla andra villkor som gäller för Hajj. Detta skall ske den nionde i det islamiska årets sista månad (Zilhadj).

"Och påbjud vallfärden (Hadj) bland människorna, att de skall komma till dig till fots och på kamel från djupa dal och avlägsna platser". (22:27)

"En Hadj till Allahs hus (Kaba) är obligatorisk för varje muslim med råd därtill". (3:96)


4. ZAKAT (allmosegivandet)
Varje muslim är skyldig att betala skatt på sitt guld, sitt silver, sitt boskap och sina skördar när alla förutsättningar uppfyllts. Denna skatt kallas "Zakat" och skall lämnas till fattiga Shia Ithna Asheris som är berättigade därtill.

Koranen anbefaller betalningen av Zakat nästan lika ihärdigt som den anbefaller fullgörandet av böneplikterna. Nästan varje vers som behandlar bönen omnämner betalningen av Zakat, t ex:

"Förrätta bönen, ge Zakat och buga dig med dem som bugar sig". (2:43)


5. KHUMS
Att avsätta en femtedel av årsinkomsten (sedan man gjort alla skäliga avdrag) kallas "Khums". Sadat (den heliga profetens avkomman) får hälften av Khums, förutsatt att de är Ithna Asheris och fattiga. Den andra hälften tillfaller imamen (AS). Under imamens (AS) Ghaibat överlämnas hans andel till Mujtahid.

Koranens påbud därom är följande:

"Observera, att av den förmögenhet du förvärvar, så tillkommer femtedelen därav Gud och aposteln, anför- vanterna, de faderlösa, de fattiga och vägfararen". (8:41)