LEKTION 6


DE UPPENBARADE BÖCKERNAS NAMN

Allah har uppenbarat (nedsänt) många böcker för (till) sina profeter. Fyra av dessa böcker är väsentliga: 1. Tawrat 2. Zabur; 3. Indjil och 4. Koran- e-Majid.

Du bör veta att

1. Tawrat uppenbarades för Hazrat Musa (AS).
2. Zabur uppenbarades för Hazrat Dawood (AS).
3. Indjil uppenbarades för Hazrat Isa (AS).
4. Koranen uppenbarades för vår heliga profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW).

Samtliga övriga böcker ogiltigförklarades av Allah sedan Koranen nedsänts. Nu är Koranen den enda äkta och sanna urkunden och skall efterlevas av alla människor.

LEKTION 7


DE ISLAMISKA MÅNADERNAS NAMN

1. Moharram
2. Safar
3. Rabiul-awwal
4. Rabiul Akhar
5. Jumadil-Ula
6. Jumadat-thaniyya
7. Rajab
8. Shaban
9. Ramadan
10. Shawwal
11. Dhilkada
12. Zilhadj

LEKTION 8


DEN ISLAMISKA LÄRAN

A: Usol-e-Deen - "Trons Rötter": Följande utgör grundpelarna i den islamiska läran:

1. Tawhid (Guds enhet)
2. Adl (Guds rättvisa)
3. Nubuwat (Profetskap)
4. Imamat (Profetens ställföreträdare)
5. Kajamat (Återuppståndelse)


B: Furo-e-Deen - "Trons Grenar", d v s den islamiska lärans övriga praxis:

1. Salat (bönen)
2. Saum (fastan)
3. Hadj (vallfärden)
4. Zakat (allmosegivande)
5. Khums (femtedelen)
6. Djihad (det heliga kriget)
7. Amr-Bil-Marof (att påbjuda goda gärningar)
8. Nahij-anil-Munkar (att förbjuda onda gärningar)
9. Tawalla (att älska och följa de 14 Masomeen)
10. Tabarra (att undvika de 14 Masomeens fiender)

LEKTION 9


LÄRANS RÖTTER (1)

1. TAWHID (Guds enhet)

"Tawhid" betyder "Allah är allenarådande". Han har varken medarbetare eller partners. Han har varken föräldrar, hustru, barn eller släktingar.

2. ADL (Guds rättvisa)

"Adl" betyder att "Gud är rättvis". Han är ingen tyrann. Var människas belöning kommer att bero på hans gärningar. Den som lyder Guds påbud belönas med en plats in paradiset. Den som trotsar Honom förvisas till helvetet.

I detta sammanhang anger Koranen följande:

Gud vittnar, att det ej finns någon gud utom Honom, så och änglarna
och de insiktsfulla. Undantagslöst iakttar Han rättvisa
. (3:17)

LEKTION 10


SIFATE SUBUTIJA

De positiva egenskaper, som lämpligen hör Allah till, kallas "Sifate Subutija". De finns många sådana, men 8 brukar åberopas. Dessa är:

1. Qadim. Detta betyder att "Allah är evig", d v s Han har varken en början eller ett slut.

2. Qadir. Detta betyder att "Allah är allsmäktig", d v s att Han äger överhöghet över alla och allt.

3. Alim. Detta betyder att "Allah är allvetande", d v s att Han känner till allt. Ingen är förborgat för Honom.

4. Hai. Detta betyder att "Allah är levande och förblir evigt levande".

5. Murid. Detta betyder att "Allah agerar efter eget huvud i allt". Han kan inte tvingas till något.

6. Mudrik. Detta betyder att "Allah uppfattar allt, hör allt (Sami), ser allt (Basir) och är allestädes närvarande (Hazir)". Allah ser och hör allt, utan att besitta ögon eller öron.

7. Mutakallim. Detta betyder att "Allah är ordets herre", d v s han kan skapa tal i vad som helst, såsom han gjorde i ett träd för Hazrat Musa (AS) och i "ljusets ridå" för den heliga profeten (SAW).

8. Sadiq. Detta betyder att "Allahs ord och löften alltid är sanna".

Det går inte att fastställa någon gräns för Hans egenskaper. Denna lista är således inte uttömmande dock grundläggande när man försöker begripa Allahs härlighet. Egenskaperna är ingenting som Allah förvärvat, utan innefattas i begreppet "Gudomlighet".