ORDLISTA

Sökord Förklaring                                                                         
A

Ada

Att förrätta Namaz inom föreskriven tid.
Adhan

Adil

Böneutrop.

En person som inte begår större synder.

Adl

Aga-e-Khui

Guds rättvisa.

Namnet på Shia-muslimers andliga ledare (Mujtahid). (Vid den tid då boken skrevs)

Ahd

Ahwat

Ain

Löfte till Gud.

Säkerhetsåtgärd.

Exakt.

Ajat (-bön) Bönen vid jordbävning, solförmörkelse o dyl.
Akil

Alam

Mentalt frisk.

Den mest lärda av alla (t ex en Mujtahid är "Alam").

Alim


Allah

Allah är allvetande, d v s Han känner till allt. Inget är förborgat för honom.

Gud.

Amr-Bil-Marof

AS

Att påbjuda goda gärningar.

Förkortning för "Alayhi Salaam" = Allahs frid vare över honom.

Asr Kring middagen (avseende tidpunkten för Namaz).

B
 
Baligh


Batil

Vuxen (pojke som fyllt 15 år; flicka som fyllt 9 år, enligt den islamiska Sharia).

Ogiltigt.

Bibi Beteckning för en särskilt högaktad kvinna.

D
 
Dhikr

Dinijat

Uppläsning.

Religiösa studier.

Djihad Det heliga kriget.

E

eH


Efter Hidjra (efter den heliga Proften Muhammeds (SAW) utvandring från Mekka till Medina.

F

Fajr


Gryning.

Fatwa

Fazilat

Domslut.

Förtjänster.

fH

Fiqh

Före Hidjra.

Sekt.


G

Ghaibat


Fördolt.

Ghaibat-e-Muslim

Ghair-Baligh

En muslims bortovaro.


Minderårig.

Ghair Rokn

Ghasbi

De Wajib som gör ett Namaz ogiltigt om de avsiktligt utelämnas eller läggs till. Men de ogiltiggör ej ett Namaz om de oavsiktligt utelämnas eller läggs till. Dessa är de återstående Wajib.

Något som övertas från andra utan deras medgivande och något som övertas från andra i en normal transaktion utan att övertagaren har för avsikt att betala sakens pris.

Ghusl

Ghusl-e-Majit

Tvagning.

Ett liks rengöring.


H

Hadat


De Najasat som förutsätter Nijat (avsikt) för rengöring, t ex det som gör Wudho eller Ghusl nödvändiga. Hadat är av 2 slag: stort eller litet.

Hadat, litet

Hadat, stort

Det som kräver Wudho för att bli rent, t ex att kissa.

Det som kräver Ghusl för att bli rent, t ex Janabat, Haiz, Nifas, Istihaza samt Mass-e-Majit.

Hadj

Hai

Vallfärd till Mekka.

Allah är levande och förblir evigt levande.

Haidh

Halal

Menstruation.

Tillåtet enligt Sharia.

Haram


Hazrat

De handlingar, vars förrättande är syndigt och straffbart och vars avstående ger belöning.

Hans helighet.


I

Ibadat Andakt.
Id-ul-Azha


Id-ul-Fitr

Firandet av den 10 i månaden Zilhadj, då muslimer från hela världen samlas i Mekka.

Firandet efter Ramadan-månaden.

Ihram

Ihtijat

Införandet av gränser.

Beroende eller behov.

Ihtijat (-bön)

Ijara (-bön)

En bön som utförs vid tvekan om Rakat i Namaz.

En bön som å annans vägnar förrättas för en avliden.

Ikama

Ikam-as-Salat

Böneutrop efter Adhan före Namaz.

Att uppfylla böneplikten.

Imam

Imamat

Apostel.

Profetens ställföreträdare.

Imambada

Imamzada

Plats för religiös verksamhet.

En imams son.

Inkilab

Intikal

Förändring av egenskaper utan fullständig förändring av formen.

Att byta plats.

Irtimasi

Isha

Ghusl som endast utföres i en bassäng eller en flod.

Efter solnedgången (avseende tidpunkten för Namaz-böner).

Islam

Istihadha

Muslimernas religion.

Menstruationsblod som avges under mindre än tre dygn eller mer än tio dygn (ej Haidh-blod).

Istihala

Ithna Asheri

Förändring.

De som tror på tolv imamer (Ja'fari) och Masomeen.


J

Jaez


Tillåtet.

Ja'fari

Jamat

De som tror på tolv imamer och Masomeen (Shia Ithna Asheri).

Församling.

Janabat

Jazam

Orenhet efter samlag - renhet kräver Ghusl.

En arabisk brytning.

Jism

Junub

Kroppen.

Orenhet efter samlag - Ghusl krävs för reningen.


K

Kaba


Den heliga svarta stenen i Mekka, dit muslimer vallfärdar. Den omges av en moské som heter Masjid-ul-Haram.

Kadi

Kadim

Domare.

Allah är evig, d v s Han har varken en början eller ett slut.

Kadir

Kaffara

Allah är allsmäktig, d v s han äger överhöghet över alla och allt.

Straff.

Kafir

Kajamat

Den som inte tror på Gud och Dennes profet.

Återuppståndelse på domedagen.

Kalema

Karbala

Trosbekännelse.

Stad i Irak.

Kasam

Kasr

Ed.

Förkortade böner som tillåts under resor.

Kasra

Kaza

En arabisk brytning.

Efter den föreskrivna tiden.

Khabat

Khak-e-Shifa

De Najasat som inte kräver Nijat för rengöring.

Lera från Karbala, Irak.

Khums

Kibla

Femtedelen.

Riktning

Kijam

Kirat

Att stå upprätt, upprättstående.

Att läsa upp.

Konot

Kufa

En Sunnat-handställning, d v s upphöjda händer, under bönen.

Stad i Irak.

Kurbatan Ilalla Att lyda Guds påbud för att nalkas Allah.

M

Madressa

Maghrib

Skola för undervisning i religion.

Efter solnedgången (avseende tidpunkten för Namaz-böner).

Mahe

Mahalle Hawadis

Månad.

Föränderligt.

Majit

Makan

Liket.

Platsen.

Makrooh


Mamoon

De handlingar, vars avstående ger belöning och vars förrättande INTE är syndigt.

Deltagare i församlingsböner.

Mar-i

Masah

Synligt.

Strykning.

Masjid

Masjid-ul-Haram

Moské.

Moskén kring Kaba.

Masjid-ul-Kufa

Masjid-ul-Nabi

Moské i Kufa.

Profeten Muhammeds (SAW) moské i Medina.

Masomeen

Masse Majit

De ofelbara och syndfria.

Att beröra ett lik.

Maulana

Medina

Religiös ledare.

Stad i Saudi-Arabien

Mekka

Momin

Stad i Saudi-Arabien, dit muslimer vallfärdar (Hadj).

En rättrogen d v s en muslim som tror att Gud är Adil (rättvis) och att de tolv av Allah förordnade imamerna är den heliga profetens (SAW) enda rättmätiga efterträdare.

Motahirat

Motalak

Ett ämne som rengör något som är Najis.

Rent vatten.

Mozaf

Mubah (1)

Vatten som blandats med annat.

De handlingar som tillåts enligt Sharia men som varken ger belöning eller straff och som inte är syndiga. Även kallas "Jaez".

Muba (2)

Mubtil

Något som lagenligt övertas från ägaren.

Ogiltigt.

Mudrik


Muhr

Allah uppfattar allt, hör allt (Sami), ser allt (Basir) och är allestädes närvarande (Hazir).

Lera från Karbala.

Mujtahid

Mukallid

Sakkunnig.

Efterföljare.

MunafikMurakkab

Den som utropar sin tro på Allah och dennes profet, samt även läser upp Kalema, men som innerst inne saknar tro och innerst inne är fientlig mot dem.

Blandad eller sammansatt.

Murid

Musali

Allah agerar efter eget huvud i allt. Han kan inte tvingas till något.

En bedjande.

Mushrik

Muslim

Den som tror att Allah har en eller flera medarbetare.

En person som tror på Allah, Hans profet och domedagen (Kajamat), som läser trosbekännelsen (Kalema) och som accepterar Allahs och Hans profets påbud.

Mustahab

Mutakallim

Sunnat (icke-obligatoriskt).

Allah är ordets herre.


N

Nabuwat


Profetskap.

Nahil-anil-Munkar

Najasat

Att förbjuda onda gärningar.

Det som i sig är orent och som genom fysisk kontakt gör andra saker orena.

Namaz

Namazi

Bönen.

En bedjande.

Nawakize-Wudho

Nazr

Handlingar som gör Wudho nödvändigt.

Löfte till Gud.

Nazr-e-Mutlak

Nifas

Ospecificerat löfte.

Blödning efter en förlossning.

Nijat Avsikt.

P
 
Panjatan


Peshe Namaz

De fem heliga (Hazrat Muhammed (SAW), Ali, Fatima, Hassan Hussein).

Den som leder församlingsbönen.


R
 
Rakat

Rokn


Roko

Avsnitt i Namaz (bön).

Handlingar som gör ett Namaz ogiltigt om de utelämnas eller läggs till, även om detta sker oavsiktligt.

Då man har händerna på knän under bönen.


S
 
SA

SAW


Sadik

Förkortning för "Swallamulla alayha" (Måtte Allah välsigna henne).

Förkortning för "Swallallahu alayi wa alih" (Måtte Allah välsigne honom och hans avkomman).

Allahs ord och löften är alltid sanna.

Sajdah

Salaam

Djup bugning.

En handling i Namaz när bönen avslutas.

Salat

Salawat

Bönen.

O Allah, skänk vår profet Hazrat Muhammed Mustafa (SAW) och hans Alhlubait Din välsignelse.

Saum

Sawab

Fastan.

Belöningar.

Shak

Sharia

Tvivel.

Islamisk rättstradition som gäller för alla olika livsområden.

Sharik

Shia

Medarbetare eller partner.

Anhängare av de tolv imamerna och Masomeen.

Sifate Salbija

Sifate Subutija

De negativa egenskaperna.

De positiva egenskaperna.

Sifate Zaid

Subh

Tillkommande egenskaper.

Före soluppgången.

Subh-e-Sadik

Sunnat

Den verkliga soluppgången.

De riter, vars förrättande ger belöning och vars försummelse inte ger straff. Även kallas "Mustahab".

Sura Vers.

T
 
Taba-Iat

Tabara

Uppfyllelse.

Att undvika de 14 Masomeens fiender.

Taharat

Tahir

Renlighet enligt Sharia.

Rent.

Tajammum


Takbir

Utföres då man inte kan få tag i tillräckligt mycket vatten för att förrätta Ghusl eller Wudho.

Allah är stor.

Taklid

Tartib

Att efterkomma en Mujtahids beslut.

Att uträtta något i den ordning som Sharia föreskriver.

Tasbih

Tashahud

Att lovorda Allah.

En handling som är Wajib efter andra Rakats andra Sajdah och efter sista Rakat.

Tashdid

Tawaf

En arabisk brytning.

Att cirkulera.

Tawalla

Tawfeek

Att älska och följa de 14 Masomeen.

Med Guds hjälp.

Tawhid

Tumaninat

Guds enhet.

Att vara stilla, ej i rörelse.


U

Ulul Azam


De stora.

Usol Rötter.

W

Wajib


De religiösa plikter, vars iakttagande ger belöning och vars försummelse ger straff.

Wajibat

Wajib-e-Kifai

Obligatoriskt.

Något som är obligatoriskt för varje muslim. Men så snart som någon gör det på rätt sätt krävs det inte längre av de övriga.

Wajib Tawaf

Wakf

Obligatorisk cirkulerande.

Tillägnat.


Z

Zabiha


Ett djur som slaktas på föreskrivet sätt.

Zakat

Zamma

Allmosegivande eller inkomstskatt.

En arabisk brytning.

Zawal

Zawar

Efter Zuhr.

Pilgrim som besöker en Masomeens grav.

Zikr

Zuhr

Att läsa upp

Efter middagen.