LEKTION 51


NAMAZ-E-EEDAIN


Muslimer firar två högtider under ett år. Den ena är Eed-ul-Fitr, och den andra är Eed-ul-Azha". Dessa är två dagar av festligheter.

Eed-ul-Fitr firas efter den heliga månaden Ramadan. Fastan förstärker känslan av tro, andlighet, tålamod, belåtenhet och viljan att bistå de fattiga. Vi firar Eid för att uttrycka vår glädje över dessa känslor. En muslims festande har dock ingen likhet med orättrognas dansande, sjungande av vulgära sånger eller andra oseriösa för- ströelser. Istället framför vi vårt tack till Allah och förrättar Namaz-e-Eedain för att uppnå de religiösa, andliga och moraliska vinningar som tillfaller oss under den heliga månaden Ramadan.

Muslimer erbjuder uppoffring på Eed-ul-Azha-dagen. Således lovar de att offra sina liv i Allahs och Islams namn. Detta är en stor månad för en rättrogen och en ledstjärna i en muslims liv. Vi lovar denna uppoffring med glädje. Vi förrättar Eed-ul-Azha-bönen. Eed-bönen är ej Wajib, dock Sunnat nu för tiden då vår nuvarande imam fortfarande är fördold för våra ögon. Nijat (avsikten) med Namaz-e-Eed bör uttryckas så här:

"Jag ber ett 2-Rakat Namaz av Eed-ul-Fitr eller Eed-ul-Azha Sunnat kurbatan ilallah".

I första Rakat efter Sura "Al-Hamd", uppläser man Sura "A'ala" och sedan upphöjs händerna för Konot.


DO'A-E-QONOT

Allahhumma ahlal Kibrijae wal azamate wa ahlal juude wal jabarut, wa ahlal afwe warrahmah, wa ahlattakva wal magh ferah; asaloka behakke haazal jaumil lazi ja'altahu lil muslimeena 'eedanw, wa le Muhammadin Swallallaho alaihe wa Aalehi zukhranw wa karamatanw wa sharafanw wa mazeeda; an tuswalleja 'ala Muhammadin wa Aale Muhammadin, wa an tudkhelani fi kulle khairin adkhalta fihe Muhammadan wa Aala Muhammadin wa an Tukhrijani - min kulle Suu-in Akhrajta minho Muhammadan wa Aala Muhammadin Salawaatoka 'alaihe wa 'alaihim ajma'een. Allahhumma, inni as'aloka khaira ma sa-a-laka behi ibadokassalehuun; wa a'oozo beka mimmasta'aza minho 'ibadokal mukhlesuun.

I första Rakat läser man upp Konot fem gånger tillsammans med Takbir (Allaho Akbar). Andra Rakat börjar efter Roko och Sajdah.

I andra Rakat läser man upp Sura "Shams" efter Sura "Al-Hamd".

I Sura "Shams" har Allah påbjudit människor att hålla sig rena och skydda sig från synden. Efter uppläsningen av detta Sura, läser man upp Konot på nytt, dock endast fyra gånger. Sedan följer Roko, Sajdah, Tashahud och Salaam på sedvanligt sätt.

LEKTION 52


JAMAT-BÖNEN


Namaz förrättas på individuell basis, även i Jamat (församlingen). Belöningen är stor när Namaz förrättas i Jamat.

Namaz i församlingen ger såväl världsliga som andliga fördelar:

 1. Islamisk jämlikhet
  I församlingen - rik eller fattig, hög eller låg - står medlemmarna sida vid sida. Detta utplånar de rikas högmod och ökar de fattigas självaktning. Detta är en utmärkt demonstration av människors jämlikhet.

 2. Enhet


  I ett församlings-Namaz har alla ett Nijat, ett språk, ett rörelsemönster. Alla knäfaller tillsammans. Alla böjer sina ryggar tillsammans. Detta påminner oss om den enhet som råder muslimer emellan. Muslimers enhet är faktiskt till förtret för Islams fiender.

 3. Kärlek och samarbete
  Människor träffas under ett församlings-Namaz. De känner till varandras svårigheter och bekymmer och försöker hjälpa varandra. Nya saker upptäcks. Ömsesidig kärlek uppkommer. Vänskapskretsen vidgas. Vi får tillfälle att fullända våra liv genom andra människors erfarenheter.

 4. Disciplin


  Under ett Namaz står vi i rader, följer Jamat-imamen och efterlever våra påbud. Detta skapar disciplin inom våra hjärtan, något som är en oumbärlig tillgång i samhället.

 5. Muslimers anseende
  Våra moskéer frodas - tack vare Namaz i Jamat. Detta förstärker muslimers anseende.

 6. Obegränsad belöning
  Allah ger rik belöning för församlings-Namaz.

Vår heliga profet (SAW) och imamerna (AS) har starkt betonat betydelsen av församlings-Namaz. Således bör vi förrätta församlings-Namaz så ofta vi kan.

Den heliga profeten har sagt att om endast 2 personer (imamen och en Mamoon) deltar i Jamat-böner, belönas varje Rakat med 150 böner. Belöningen ökar med antalet Mosalli. Vid en Jamat-bön, i vilken 3 bedjanden deltar, belönas varje Rakat med 600 böner.

Vid 4 bedjanden belönas varje Rakat med 1.200 böner


Vid 5 bedjanden belönas varje Rakat med 2.400 böner
Vid 6 bedjanden belönas varje Rakat med 4.800 böner
Vid 7 bedjanden belönas varje Rakat med 9.600 böner
Vid 8 bedjanden belönas varje Rakat med 19.200 böner
Vid 9 bedjanden belönas varje Rakat med 36.400 böner
Vid 10 bedjanden belönas varje Rakat med 72.800 böner

Om fler än 10 bedjanden medverkar kan ingen uppskatta den utdelade belöningensstorlek utom Allah.

LEKTION 53


MAJIT-BÖNEN


Namaz-e-Majit är Wajib-e-Kifai, d v s obligatoriskt för varje muslim. Men så snart som bönen förrättats på rätt sätt av en bedjande, krävs den inte längre av de övriga. Men om ingen förrättar denna bön blir alla syndare.

Majit-bönen är Wajib om den avlidne var sex år gammal. När bönen förrättas är Taharat för kroppen eller klädseln inte nödvändigt. Dessutom är Ghusl, Wudho eller Tajammum inte heller nödvändiga. Namaz-avsikt (Nijat) och riktning mot Kibla är däremot av största betydelse. Liket måste placeras på sådant sätt att huvudet förblir till höger om dem som förrättar bönen. Vad gäller en död person av manligt kön skall imamen stå vid vederbörandes midja. Om det gäller en död person av kvinnligt kön skall imamen stå nära vederbörandes bröst.

En Majit-bön har 5 Takbir (inkl Takbirat-ul-Ihram). Efter förste Takbir (dvs Takbirat-ul-Ihram), uppläses Kalema-e-Shahadatain. Efter andra Takbir uppläses Salawat. Efter tredje Takbir ber man för alla rättrogna och muslimer. Efter fjärde Takbir ber man för den avlidne. Sedan förrättas femte Takbir. Därmed avslutas bönen.


Kort metod:

Jag ber Namaz-e-Majit för detta lik Wajib, Kurbatan Ilallah: Allaho Akbar;

Ashhado Al-la Ilaha Illallho Wahdaho La Sharika Lah; Wa Ashhado Anna Muhammadan Abduho was Rasuluh;

Allaho Akbar;

Allahhumma Swalle Ala Muhammadin wa Aale Muhammad;

Allaho Akbar;

Allahhummaghfir lil Mumeena wal Mumenaat;

Allaho Akbar;

Allahhummaghfir Le Haazal Majit (om den avlidne är en kvinna säger man "Allahhummaghfir Le Haazehil Majit");

Allaho Akbar.

När man avslutat bönen skall man läsa upp "Rabbana Aataina Fid-Dunja Hasanatanwwa Fil-Aakherati Hasanatanw Wakina Azaban-Naar".

Det bör noteras att alla måste läsa upp hela bönen, även om bönen förrättas av en Jamat. Det är inte rätt att en bedjande endast säger "Allaho Akbar" och förbli tyst mellan Takbir. En sådan bön är Batil.

LEKTION 54


SAUM (Fastan)


SAUM:

"Saum" betyder att man avstår från allt som bryter fastan, d v s från Subh-e- Sadik (äkta gryning) till Maghrib-tiden, i enlighet med Allahs påbud.


SAUM SOM ÄR WAJIB:

Åtta Saum är Wajib:

1. Ramadan-månaden
2. Kaza under Ramadan-månaden
3. Itifaks tredje dag
4. 10 dagar av "badal-ul-hadi" under hadj
5. Kaffara-Saum som blir Wajib av olika skäl
6. Saum som blir Wajib p g a ett Nazr, Ahad eller Kasam
7. Kaffara-Saum vid fastans brytande eller övergivande
8. Saum som blivit Kaza från fadern blir Wajib för äldste sonen efter faderns
död (det är lämpligt att även låta denna princip omfatta modern).


VILLKOR VID SAUM:

Följande gäller som villkor vid Saum:

 1. Att man är mentalt frisk
 2. Islam
 3. Iman
 4. Att kvinnan är fri från Haidh och Nifas hela dagen

 5. Att man inte är en Musafir vid tidpunkten för Zawal

 6. Att fastan inte äventyrar hälsan.

Om en Musafir återvänder till sin hemstad eller kommer till en plats, där han skall stanna i 10 dagar, och inte utnyttjar något som bryter fastan, måste han fullfölja fastans Nijat. Då blir hans fasta giltig. På motsvarande sätt förblir fastan giltig avresedagen om han inleder en resa efter Zawal.

Om en person fruktar att han blir sjuk av att fasta eller att en sjukdom förvärras på grund därav eller att behandlingen av sjukdomen försvåras, måste han bryta fastan. Om han ändå håller fastan blir den ogiltig. Dessutom utgör sådant fastande en synd.

Att vara Baligh är inte ett villkor för att en fasta skall vara giltig. Ett barn får fasta. Men fastan är inte Wajib för ett minderårig (Ghair-Baligh).


PERSONER SOM BEFRIAS FRÅN SAUM:

Följande personer befrias från Saum-skyldighet:

1&2 Gamla män och kvinnor vars höga ålder och fysiska svaghet
(a) gör det omöjligt för dem att hålla fastan eller
(b) gör detta extremt svårt för dem.

3. En person med en sjukdom som gör honom ständigt törstig så att
(a) fastan blir omöjlig eller (b) extremt svår.

4. En gravid kvinna som är rädd för att
(a) fastan kunde äventyra hennes hälsa eller (b) barnets hälsa.

5. En kvinna som ammar eget eller annans barn och som är rädd för att
fastan kunde (a) äventyra hennes hälsa eller (b) barnets hälsa.

Dessa fem kategorier av människor befrias från fastan på följande villkor:

 1. Vid alternativ (b) måste de skänka Kaffara bestående av ett "Mudd" (d v s 750 g) vete, ris eller annan basmat per dag till en fattig Ithna-Asheri. Det är dock Ahwat att skänka 1.500 g/dag.

 2. Vid alternativ (a) behöver de inte skänka något Kaffara, men detta rekommenderas starkt.

 3. Gravida kvinnor eller ammande mödrar måste fasta i Kaza efter förlossningen eller efter barnets avvänjning.

 4. Den törstige personen måste fasta i Kaza, om han är i stånd att göra så, efteråt.

 5. Gamla män och kvinnor behöver inte fasta i Kaza (även om detta rekommenderas) när han/hon återfått krafterna.

LEKTION 55


MUFTIRAT


Det finns 10 saker eller handlingar som gör en fasta ogiltig (Batil):

1&2. att äta eller dricka något
3. samlag
4. att yttra, skriva eller förmedla genom tecken någon lögn om Allah,
profeterna, imamerna eller Bibi Fatima (SA)
5. att doppa huvudet i vattnet
6. att inandas tjockt damm, rök eller ånga
7. att kräkas
8. att göra något som leder till sädesavgång
9. lavemang med en vätska
10. att förbli i ett Janabat-, Haidh- eller Nifas-tillstånd fram till Subh-e-Sadik.


NOT 1: Dessa bryter fastan om de avsiktligt begås. Om en person glömmer att han fastar och äter eller drycker något förblir fastan korrekt. Likaledes förblir hans fasta korrekt om han ofrivilligt kräks, yttrar något om Gud eller imamer som han tror är riktigt (även om det är felaktigt), eller om någon knuffar ner honom i vatten så att huvudet doppas, eller om han ser att ett dammoln rör sig mot honom och han, trots försök att värja sig, ofrivilligt andas in något damm.

NOT 2: Om någon stannar kvar i Janabat-tillståndet blir dennes fasta Batil endast under Ramadan-månaden och i dess Kaza. Andra fastetyper påverkas ej därav.

NOT 3: Om en kvinna inte uträttar Ghusl (eller Tajammum, om detta tillåtes) p g a Haidh eller Nifas före Subh-e-Sadik (äkta soluppgång) blir dennas fasta Batil endast under Ramadan-månaden.

NOT 4: När en fasta bryts av något av ovanstående Muftirat, eller när en person inte håller fastan (utan giltigt skäl som sjukdom eller resa) måste han/hon skänka Kaffara, förutom dess Kaza.


KAFFARA

Följande Kaffara måste betalas om man bryter fastan en dag under Ramadan-månaden:

 1. Att frige en slav
 2. eller, om (1) är omöjligt, två månaders sammanhängande fasta

 3. eller, om (2) är omöjligt, att ge 60 fattiga muslimer mat.

Kaffara för att man bryter en dag under Ramadan, d v s efter Zawal, är:

 1. att ge 10 fattiga muslimer mat
 2. eller, om (1) inte är möjligt, fasta i tre dagar.

Följande Kaffara måste betalas om ett avgivet Nazrs fasta bryts:

 1. Att frige en slav
 2. eller, om (1) är omöjligt, att ge 10 fattiga muslimer mat

 3. eller, om (2) är omöjligt, att ge 10 fattiga muslimer kläder;

 4. eller, om inget av dessa är möjligt, fasta i tre dagar.


NOT 1: Vid bespisningen räcker det om man ger varje man 700 g vete eller ris.

NOT 2: När ett visst förfarande föreskrivs vid Kaffara, är priset därför ej ett acceptabelt alternativ. T ex: man får inte ge pengar, motsvarande kostnaden för 700 g vete eller för en skjorta och byxor, till en fattig människa. Det är obligatoriskt att istället skänka denne vetet/riset eller kläderna.

NOT 3: När en fasta bryts av något som är Haram, t ex vin o s v, måste man betala samtliga 3 Kaffara (frigivandet av en slav, 60 dagars fasta och bespisning av 60 muslimer), som straff.

NOT 4: Vid en fasta i 60 dagar måste fastan vara sammanhängande i minst 31 av dagarna. Under de återstående 29 dagarna får fastan ske med avbrott.

LEKTION 56


NAZR

"Nazr" är ett löfte, ett frivilligt åtagande, en utlovad dygdig gärning, där man förbinder sig att uträtta något som tack för något speciellt man har fått. Nazr utgör ett heligt löfte till Gud.


Nazr-typer

 1. Nazr Bir (Shukr - tack): Om en särskild önskan uppfyllts skall man i gengäld uträtta en dygdig gärning.

 2. Nazr Istidfail Bilaja: För att någon belastning eller svårighet undanröjts.

 3. Nazr Zajro Tanbih: Nazr som en egen tillrättavisning för att man begått en synd. T ex om man baktalar någon, lovar man att förrätta ett 2-Rakat Namaz.

 4. Nazr-e-Tabarro: Nazr utan att något av nedanstående villkor uppfylls, d v s man förbinder sig att blott för Allahs skull be Namaz Tahajud under Ramadan-månaden.


Villkor för Nazr

Nazr skall fullföljas på följande sätt:

 1. Ett Nazr måste hållas för Allahs skull. Det är väsentligt att säga "Lillahi Alaija" (Det ankommer mig att göra så för Allahs skull) när man uträttar Nazr.

 2. En person som fullföljer Nazr måste vara vuxen, mentalt frisk och engagerad av egen fri vilja.

 3. Om en slösaktig person, eller en som enligt Sharia inte får handla med sina ägodelar eller sin förmögenhet, uträttar Nazr som omfattar pengar eller förmögenhet, är detta Nazr inte giltigt.

 4. Om en make ber sin fru att avstå från ett Nazr för att makens rättigheter kunde åsidosättas om hon fullföljde sitt Nazr, får frun ej hålla detta Nazr. Om maken dock ger sin fru tillstånd, kan han inte förhindra henne från att fullfölja sitt Nazr.

 5. Vid fullföljandet av ett Nazr-e-Nijat bör man vara i stånd att förverkliga sitt Nazr (löfte). Annars är detta Nazr ogiltigt. T ex: om någons Nazr är att han skall ta sig till Karbala till fots och han inte orkar fullfölja, blir detta Nazr ogiltigt.

 6. Ett Nazr får inte innebära att man överger Wajibat eller Mustahabbat eller utför något som är Makroo eller Haram, eftersom sådant Nazr blir ogiltigt.

 7. Ett Nazr måste alltid fullföljas enligt den ursprungliga avsikten. T ex: Om man fullgör ett Nazr om att skänka något till ett välgörande ändamål eller att be en viss dag, bör fullgörandet ske denna dag och inte uppskjutas till annan tidpunkt.

 8. Om en person lovar att fullgöra ett Nazr om att fasta en viss dag och inte gör det just den dagen, måste han hålla sitt Kadha och samtidigt betala Kaffara. Om han dock av giltigt skäl förhindras från att fasta denna dag, t ex om han insjuknar eller deltar Hadj, kan han begränsa sig till Kadha, utan någon Kaffara-skyldighet.

 9. Om en person lovar att fullgöra ett Nazr om en imams, martyrs eller annan helig persons gravkammare (Rauza), är det Ihtijat-e-Wajib för honom att utnyttja Nazr-medlen till gravkammarens byggande, belysning e dyl.

 10. Om man fullgör ett Nazr för en imams, martyrs eller Imam-zadas skull (t ex: om någon lovar att skänka en summa pengar, till Allahs ära, till imam Hussein (AS) om en sjuk släkting tillfrisknar, och hans Nijat var att använda pengarna till visst ändamål (t ex upprättandet av ett Imambara) måste pengarna användas därtill.

 11. Och om vid tidpunkten för ett Nazr-Nijats fullföljande vederbörande inte åberopat något särskilt ändamål, kallas detta "Nazr-e-Mutlak" (ospecificerat Nazr). I sådana fall skall pengarna användas till ändamål som har något samband med en imam eller martyr. T ex: till dennes nödställda Zawar, till dennes grav o s v.

 12. "Nazr-e-Mutlak"-pengar får även användas till religionens vidarespridning eller förstärkning samt till hjälp till fattiga Shia- muslimer.

 13. När någon vill spendera Nazr-pengar (enligt 10 och 11 ovan) är det bättre att denne fullföljer sitt Nijat genom att kungöra att pengarna utnyttjas å en imams eller martyrs vägnar och att belöningen tillfaller imamen eller martyren.