LEKTION 46


GHUSL VID HAIDH OCH NIFAS


1. HAIDH

"Haidh" betyder "menstruation" eller "mens". Varje frisk, vuxen kvinna har periodisk mens. Sharia har fastställt vissa regler för mensen. De sammanfattas nedan:

 1. Allt blod som avges innan kvinnan fyllt 10 år eller är äldre än 50 är ej Haidh. Istället kallas det "Istihadha". Reglerna för detta kommer att förklaras nedan.

 2. Haidh varar ej mindre än tre dygn eller mer än 10 dygn. Blod som avges under mindre än 3 dygn eller mer än 10 dygn kallas Istihadha.

 3. Det finns detaljerade regler för kvinnan som utgår ifrån, huruvida hon får Haidh vid en bestämd tidpunkt varje månad och/eller under ett bestämt antal dagar eller ej, och om det är hennes första mens eller om hon glömt tidpunkten då mensen normalt börjar och, hur länge den normalt pågår.

Samtliga regler får inte plats i denna bok.


2. NIFAS

Blödningen efter en förlossning kallas "Nifas". Blod som avges före förlossningen är inte Nifas, utan kallas Istihadha.

Blödning som förekommer 10 dagar efter en förlossning är inte Nifas, utan Istihadha. Men det finns ingen minimitid för Nifas. Även om blödningen upphör efter 5 minuter är den fortfarande Nifas.


3. DET SOM ÄR HARAM VID HAIDH OCH NIFAS

 1. Allt som är Haram i villkoren för Janabat är likaledes Haram i villkoren för Haidh eller Nifas inför förrättandet av Ghusl. Likaledes är allt som är Makrooh i Janabat även Makrooh under Haidh- och Nifas-perioder.

 2. Dessutom är det Haram att bevilja en kvinna skilsmässa under en Haidh- eller Nifas-period. Även vissa andra saker är Haram under dessa perioder, men att denna bok är inte rätt forum för att ta upp dem.

 3. Under sina Haidh- eller Nifas-perioder är en kvinna befriad från bönen och från varje Ibadat som kräver Ghusl, Wudho eller Tajammum. Men hon får läsa upp Dua o s v. (utan att vidröra den Heliga Koranens text eller text innehållande Allahs, profeternas eller Imamernas namn; detta är Haram för henne som tidigare nämnts). Hon behöver inte förrätta någon återstående böns Kaza under sina Haidh- och Nifas-perioder.

 4. Under en Haidh- eller Nifas-period får en kvinna inte fasta, men hon måste fasta Kadha därefter.

LEKTION 47


ISTIHADHA


Blod som inte är Haidh eller Nifas kallas "Istihadha". Istihadha har indelats i tre kategorier:

 1. Istihadha Kalila: Blod som inte tränger igenom den bomulls- binda som används till skydd kallas "Istihadha Kalila" (d v s mindre Istihadha).
  Det finns ingen Ghusl för denna Istihadha-kategori, men kvinnan måste förrätta Wudho för varje bön. Hon får inte be två böner med enbart ett Wudho.

 2. Istihadha Mutawassita: Blod som nätt och jämnt tränger igenom bomullsbindan, dock inte mer än så, kallas "Istihadha Mutawassita" (d v s mellan-Istihadha).
  Hon bör förrätta ett Wudho för varje bön samt ett Ghusl varje dag. T ex: Om hon upptäckt detta Istihadha före Zuhr, bör hon förrätta Ghusl före Zuhr och be Zuhr med detta Ghusl och ett Wudho, som tidigare nämnts. De 4 sista bönerna (fram till nästa dagens morgonbön) skall förrättas med ett Wudho var.

 3. Istihadha Kathira: Blod som tränger igenom och utanför bomullsbindan kallas "Istihadha Kathira" (stor Istihadha). Hon bör förrätta ett separat Wudho för varje bön, som tidigare nämnts, samt 3 Ghusl varje dag: ett för morgonbönen, ett för Zuhr och Asr samt ett för Maghrib och Isha. Hon bör förrätta Zuhr- och Asr-bönen tillsammans och Maghrib- och Isha-bönen tillsammans.

NOT: Det betonas att hon skall byta bomullsbindan före varje Wudho i samtliga fall.

 1. Om hon av någon anledning inte är i stånd (se beskrivningen i Lektion 48) att förrätta Ghusl eller Wudho, bör hon förrätta Tajammum istället för Ghusl eller Wudho.

 2. Om en kvinna tillämpar ovannämnda regler skall hon inte betrakta sig som Najis. Hon kommer att vara Pak.

LEKTION 48


TAJAMMUM


När Tajammum skall förrättas:

 1. När det inte finns någon möjlighet att hitta tillräckligt mycket vatten för att genomföra Ghusl eller Wudho.

 2. När genomförandet av Ghusl eller Wudho är svårt p g a av hög ålder, risk för tjuvar eller vilda djur eller om det inte finns någon behållare med vilket vatten kan hämtas.

 3. När vattnets användning skapar risk för liv eller hälsa.


NOT: Om faran kan avvärjas genom att man använder hett vatten är utnyttjandet av hett vatten obligatoriskt. Tajammum är förbjudet.

 1. När vatten finns men man är rädd att utnyttja det, eftersom man själv, kamrater eller värdefulla husdjur kunde drabbas av törst eller sjukdom.

 2. När vatten finns men vederbörandes kropp eller kläder är Najis, och kroppen eller kläderna förblir Najis när vattnet utnyttjas till Wudho eller Ghusl. I detta fall måste man rena sin kropp eller kläder med vatten. Därefter får man förrätta Tajammum.

 3. När det fattas vatten utom Ghasbi eller Muzaf, eller om det inte finns någon vattenbehållare utom ett kärl av guld eller silver eller som är Ghasbi.

 4. När tiden för Namaz är så kort att en persons Namaz blir Kaza om han inleder Wudho eller Ghusl och när han räknar med att bönen kommer att kunna avslutas tid om han istället gör Tajammum.

Enligt dessa sju villkor skall en person förrätta Tajammum, inte Wudho eller Ghusl.


Ämnen på vilka Tajammum tillåtes

Tajammum bör förrättas (enligt följande prioritering) på:

(a) jord


(b) sand
(c) sand- eller jordklumpar - utom det som bränts in eld
(d) sten, utom mineraler
(e) damm som samlats på mattor, golv, skrivbord e dyl om de fyra första ämnena inte finns och först då
(f) på gyttja om damm inte är tillgängligt.


NOT: Vissa personer förvarar jord i en liten påse och förrättar Tajammum på det damm som samlas på påsens utsida. Detta är helt fel. De besitter ju jord och får således inte förrätta Tajammum på damm, ett ämne som endast tillåts som nödåtgärd. Dessa personer skall öppna påsen och förrätta Tajammum på jorden däri.


Villkor för ovannämnda ämnen:

(a) Samtliga ämnen ovan måste vara så torra som möjligt. Även gyttja bör torkas, om möjligt, så att den omvandlas till en jordklump;
(b) De måste vara Tahir;
(c) och Muba - ej Ghasbi;
(d) Platsen där dessa ämnen förvaras måste vara Muba;
(e) Platsen där du står medan du förrättar Tajammum måste vara Muba.


Hur Tajammum förrättas:

 1. Nijat: "Jag förrättar Tajammum istället för Wudho eller Ghusl så att min bön eller fasta skall vara korrekt, Wajib eller Sunnat Kurbatan Ilallah".

 2. Klappa det ämne på vilket Tajammum är korrekt, d v s jord, sand o s v, med båda handflator. Kom ihåg att det inte räcker att du bara lägger händerna på jorden o s v. Du måste slå det eller klappa det med handflatorna.

 3. För ihop händerna. Börja med att trycka nedre delen av handflatorna innerkanterna ihop - mot huden, mitt på pannan vid hårfästet, och svep händerna neråt till nässpetsen. I svepet, ta även med huden ovanför öronen, men vidrör ej ögonen och kinderna.

 4. Sedan skall man lätt fatta tag om högerhandens handled med vänsterhandens tumme och pekfinger och svepa vänsterhanden fram till högerhandens fingerspetsar.

 5. Sedan skall man lätt fatta tag om vänsterhandens handled med högerhandens tumme och pekfinger och förfara på motsvarande sätt som i 4.

 6. Klappa jorden o s v en andra gång.

 7. Upprepa moment 4 ovan.
 8. Upprepa moment 5 ovan.

Om en person skall förrätta såväl Ghusl som Wudho och endast har vatten som räcker till det ena skall han förrätta Tajammum istället för Taharat.

Händerna och pannan måste vara Tahir före Tajammum. Det får inte finnas någon ring, nagellack o s v som hindrar kontakt med jorden o s v.

LEKTION 49


AJAT-BÖNERNA (TECKEN)


1. ORSAKER:

Tecken-bönerna (Ajat) är Wajib när något av följande "tecken" visar sig:

 1. En solförmörkelse.
 2. En månförmörkelse.
 3. En jordbävning.
 4. En händelse i naturen som normalt skrämmer människor, t ex svarta, röda eller gula stormar, en virvelstorm o dyl.


2. TIDPUNKT:

Vid sol- och månförmörkelser, räknas tiden för Ajat-bönen från förmörkelsens början till dess att himlakroppen ljusnat helt. Vid andra orsaker, t ex en jordbävning, måste bönen förrättas snarast efter händelsens slut. Men den är alltid Ada, även om den förrättas många dagar efter händelsen.

3. METODER:

Ajat-bönen omfattar 2 Rakat. Varje Rakat består av 5 Roko (sammanlagt 10 Roko).

Efter Nijat och Takbiratul-Ihram bör du läsa upp Sura "Al-Hamd" och därefter något annat Sura. Gå då till Roko. Härmed avslutas ditt första Roko. Stå upp från Roko och läs upp Sura "Al-Hamd" på nytt och ett Sura. Gå då till Roko. Härmed avslutas ditt andra Roko. På motsvarande sätt skall du förrätta 5 Roko. Sedan du stått upp efter femte Roko säg "Sameallaho Leman Hamedah" och gå till Sajdah"! Förrätta två Sajdah på sedvanligt sätt och stå upp för andra Rakat.

På motsvarande sätt skall du förrätta fem Roko i andra Rakat, förrätta 2 Sajdah, samt läsa upp Tashahud och Salaam på vanligt sätt. Då är bönen avslutad.


NOT: Det är Sunnat att läsa upp Konot före varannan Roko. Till detta ändamål bör du räkna samtliga tio Roko. Således skall du läsa upp Konot före 2:e, 4:e (i första Rakat) och före 6:e, 8:e och 10:de Roko (i andra Rakat).


4. Kort metod:

Du får även förrätta denna bön enligt en kort metod:
Efter Takbirat-ul-Ihram, läser du Sura "Al-Hamd" samt endast del av ett Sura. Gå då till första Roko. Res dig och läs upp en andra, senare del av detta Sura innan du går till andra Roko. Res dig på nytt och läs upp den tredje, senare delen av detta Sura. Gå sedan till tredje Roko. Gör likadant före fjärde och femte Roko. Avsluta Sura före femte Roko.

T ex: Sura "Kull-Hu-wallah" har 5 Ajat. Du får läsa upp "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" före förste Roku; "Kull-Hu-wallahu Ahad" före andra Roko, "Alla-hus-Samad" före tredje Roko, "Lam Jalid wa lam julad" före fjärde Roko och "Wa Lam Jakul-Lahu Kufuwan Ahad" före femte Roko.

Således läser du endast upp ett Al-Hamd och endast ett fullständigt Sura i ett Rakat. Du får läsa upp ett Rakat på ena sättet och det andra Rakat på andra sättet.

LEKTION 50


FREDAGSBÖNEN


I Imamens (AS) eller annan särskild utnämnd representants närvaro är fredagsbönen Wajib-e-Ajni istället för Zuhr. Vid sådana tillfällen sker ingen uppläsning av Zuhr.

I Ghaibat-Imam (AS), då ingen särskild person utsetts av Imamen (AS) för att leda bönen, blir fredagsbönen och Zuhr Wajib-e-Takhjiri.

"Wajib-e-Takjiri" betyder att en man får välja mellan ett av två Wajib men ej utelämna båda. T ex: en man kan läsa upp antingen "Tasbihat-e-Arbaa" eller Sura "Al-Hamd" i den dagliga bönens 3:e och 4:e Rakat. Han måste välja något av dessa alternativ men får inte utelämna båda. Således är dessa ting Wajib-e-Takjiri i dessa två Rakat.

Likaledes är Zuhr och fredagsbönen Wajib-e-Takjiri på fredagar. Detta betyder att en man får välja mellan dessa två böner men ej utelämna båda två.

Vissa villkor måste uppfyllas för fredagsbönen:

 1. Fredagsbönen måste förrättas av Jamat.

 2. Minst 5 (helst 7) personer måste vara närvarande.

 3. Endast en fredagsbön får förrättas inom ett område med en radie på 3 engelska mil 720 yards (5,5 km). Om två böner förrättas inom detta avstånd kommer endast den ena att bli giltig.

 4. Enligt Fatwa av Agha-e-Khoui får Shia-muslimer, som är Mukallid av Agha-e-Khoui, inte uttrycka Nijat av Wajib vid sin fredagsbön om Sunni-muslimer eller andra sekter förrättar sin fredagsbön inom sagda avstånd, d v s 3 engelska mil 720 yards (5,5 km), eller börjar sin fredagsbön före Shia-muslimers fredagsbön. I sådana fall kan de förrätta fredagsbönen med Nijat av Kurbatan Ilallah (i den förhoppning att Sharia medger fredagsbön på detta sätt).

 5. Imamen måste erbjuda två predikan före bönen. Dessa måste åhöras uppmärksamt av minst 4 (helst 6) personer.

 6. Som tidigare förklarats, är det inte Wajib att förrätta fredagsbönen på speciellt sätt. Zuhr får förrättas istället. Men om fredagsbönen leds av ett Adil imam blir det Wajib (Ihtijat Wujubi) att delta i denna bön. Då behöver man inte be Zuhr därefter.

 7. Fredagsbönen omfattar två Rakat. Det är Sunnat för imamen att läsa upp Sura "Juma" i första Rakat och Sura "Munafikun" i andra Rakat efter Sura "Al-Hamd".

 8. Två Konot är Sunnat i denna bön: i första Rakat före Roko; och i andra Rakat sedan man rest sig från Roko. Det finns ett särskilt Konot för fredagen.

"Allahhumma Inna Abidam min Ibadikas Saleheena Kanu bikitabika wa Sunnati Nabijeka Fajzehim Anna khairal-jaza". (O Allah, vissa personer bland Dina tjänare stor orubbligt med Din urkund och Din profets traditioner: Du ger dem den bästa belöningen.)